มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการ SDU Research Consortium กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับอาจารย์และนักวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ นักวิจัยและเพื่อสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กำหนดจัดการอบรมในหัวข้อ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”

โดย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นวิทยากร ณ ห้อง DP11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อำเภอห้วยยอด) และศูนย์ศิลปะวิถี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เวลา 08.30-16.00 น. วันที่ 29 มีนาคม 2561