วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ.ตรัง จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมชมนิทรรศการการนำเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนของผู้ดูแลเด็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง