มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้รับมอบหมายจาก จังหวัดกระบี่ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนด จัดประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กาแฟกระบี่” ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และเตรียมจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสินค้า ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ดย ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม