คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ออกค่ายอาสาพัฒนา ในโครงการดุสิตจิตอาสาช่วยน้อง โดยร่วมตกแต่งสื่อกิจกรรมกลางแจ้งของเด็กปฐมวัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอนระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและ ผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียน และได้มีการมอบสื่อการสอน ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม –  1 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ.สวนผึ้ง จ. ราชบุรี (ภาพ/ข่าว : นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)