อาจารย์วรเวชช์  อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย” ตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย ปี 2561 รุ่นที่ 1 โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ และห้องปฏิบัติการอาหาร อาคารแววเที่ยงธรรม โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี