หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการบูรณาศาสตร์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว: การอนุรักษ์ทรัพยากรและมรดกทางการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน นำโดย อาจารย์ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ ดร.ปิ่นฤทัย คงทอง อาจารย์ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล และนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว บริการวิชาการสู่ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง วันที่ 27 มีนาคม 2561