การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างวิเคราห์คุณค่าทางโภชนาการและฉลากโภชนาการ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๑๔/๒๕๖๑