คลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPToaln21yGylqIYVhPcp42FUDT07z5xCPYAsb3HYQ6yOO-w/viewform

โครงการ สืบสาน สงกรานต์วิถีไทย สานสายใย ครุศาสตร์
การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ