ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรายการครุภัณฑ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรม การท่องเที่ยว(Food Tourism Innopolis) ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (จ้างทำครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ รายการ) ด้วยวิธคัดเลือก

กำหนดการปฐมนิเทศและอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4
โครงการ สืบสาน สงกรานต์วิถีไทย สานสายใย ครุศาสตร์