1. กำหนดการ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม : The Best Hotelier วันที่ 9 – 10 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการ SDU Research Consortium: กลุ่มสาขาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น “สัมมนาโจทย์การวิจัยเพื่อเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย”
โครงการ สืบสาน สงกรานต์วิถีไทย สานสายใย ครุศาสตร์