กำหนดการโครงการ SDU Research Consortium: กลุ่มสาขาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น “สัมมนาโจทย์การวิจัยเพื่อเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม : The Best Hotelier