1. สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกระบะ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
โครงการ SDU Research Consortium: กลุ่มสาขาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น “สัมมนาโจทย์การวิจัยเพื่อเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย”