http://www.supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2561/e_bidding/1_notice/e_bidx611.pdf

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม