ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานสำนักกิจการพิเศษ  เป็นผู้แทนในนามมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบ คุณวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมอบผลิตภัณฑ์น้ำอบไทยสวนดุสิต ภายใต้แบรนด์ UNI เพื่อสวัสดีปีใหม่ไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

 

สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม : The Best Hotelier
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุม “เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาความเป็นสวนดุสิต ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2561”