อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ , ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน และดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม : The Best Hotelier 2018 ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และสำนักกิจการพิเศษ ภายในงานมีการแข่งขัน ทักษะต่างๆ ของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม มากมายเช่น การแข่งขัน“Elegant Bed Making” การแข่งขัน “Talent Mixologist” การแข่งขัน “Creative Western Table” และการแสดงจากนักศึกษาชั้นปี1 และ ชั้นปีที่2 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 เมษายน 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

ประชุมการมอบนโยบายสำนักกิจการพิเศษ ตามแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มสด. พ.ศ.2561-2564
สำนักกิจการพิเศษ มสด. สวัสดีปีใหม่ไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร