ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิด กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธ รดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารคณะ ผู้บริหารคณะและอาจารย์อาวุโส อาทิ อาจารย์ปราณี อารยศาสตร์ อดีตคณบดีท่านแรก, ผศ.ดร.พนม วรรณศิริ อดีตคณบดี, ผศ.อำนวย ศรีสุโข, ผศ.ดร.บุรพร กำบุญ, ผศ.ดร.วิไล ศรีธนางกูล, รศ.อังคณา นุตยกุล ,ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีและ ผศ.ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ อดีตรองคณบดี  ณ ห้อง 338 อาคาร 3 ชั้น 3 เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.30 – 13.00 น. โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมอย่างเนื่องแน่นและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้อง 348

ILAC ประชุมติดตามการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมมัลติมีเดีย
ประชุมการมอบนโยบายสำนักกิจการพิเศษ ตามแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มสด. พ.ศ.2561-2564