ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ตึก NB ชั้น 2 ห้องประชุม NB 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

 

วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดการประชุมเตรียมความพร้อม ดำเนินงานด้านสถานที่และการจัดแสดง ภายใต้โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน
คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่