ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านสถานที่และการจัดแสดง ภายใต้โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน โดยมี ดร.พันธรักษ์  ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมคณะ และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561  เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ "สรงน้ำพระพุทธ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่"
ILAC ประชุมติดตามการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมมัลติมีเดีย