รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(25)/2561โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย การติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ พ.ศ. …. สรุปจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนเมษายน 2561 รายงานจำนวนผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  11 เมษายน 2561 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

กองกฎหมาย จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 15(72)/2561
มสด.จัดโครงการรับบริจาคโลหิต