ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกระบะ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)