ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 15(72)/2561  โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. … ณ ห้องประชุมลิขิต 2โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  11 เมษายน 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “สืบสาน สงกรานต์ วิถีไทย สานสายใย ครุศาสตร์”
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(25)/2561