คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “สืบสาน สงกรานต์ วิถีไทย สานสายใย ครุศาสตร์” ซึ่งในงานดังกล่าวได้มีกิจกรรม เสวนาในหัวข้อ “บอกเล่าวัฒนธรรม ความเป็นครูสู่ครุศาสตร์ “ การสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร อาจารย์อาวุโส ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ห้อง 433-434 เวลา 9.00 – 11.00 น. (ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดกิจกรรมการหยอดแป้งพวง เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
กองกฎหมาย จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 15(72)/2561