วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 9.00-15.00 น. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดกิจกรรมการหยอดแป้งพวง เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์ ณ อาคารพระตำหนักเยาวภา โดยมีนักเรียนชั้น อนุบาล2-3 และ ประถมศึกษาปีที 1 จำนวน 180 เข้าร่วมกิจกรรม

โรงเรียนการเรือน จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “สืบสาน สงกรานต์ วิถีไทย สานสายใย ครุศาสตร์”