คลิก โครงการKMเพื่อบริการวิชาการในยุคดิจิตอล

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ "In Their Early Years" ระดับชั้นประถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)