คลิก โครงการKMเพื่อบริการวิชาการในยุคดิจิตอล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางาน รุ่นที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑”
สวนดุสิตรับสมัครรอบรับตรงร่วมกัน และ รอบ Admission