บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด ได้จัดโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2018
ม.สวนดุสิต บริการวิชาการ จัดค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน Suan Dusit The Open รุ่นที่2 (วันที่ 4)