คณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงานโรงงานผลิตรถยนต์โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม พ .ศ. 2550 เพื่อเป็นฐานการผลติรถบรรทุกส่วนบุคคล เพื่อส่งออกภายใต้โครงการ IMV (Innovative International Multi – purpose Vehicle) โรงงานแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นโรงงานที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เพราะนอกจากจะมีเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยรวมถึงระบบการ บริหารงานที่มีคุณภาพสูง ยังให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน และ ลดการก่อให้เกิดมลภาวะ เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด.จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561