คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง เข้าร่วมโครงการ SDU Research Consortium : กลุ่มสาขาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมที่ 2  “อบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรเพื่อให้ได้ทุน” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมดุสิตา 3 อาคารดุสิตตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงาน กพร. จัดการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด.จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต