อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานเปิดโครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ ๗ โดยพระบรมราชานุญาต หัวข้อ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดขึ้นโดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุหลง ศรีกนก นักอักษรศาสตร์ชำนาญการพิเศษ (บำนาญ) สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวัฒนธรรมของโลกตะวันออก” วันที่ 27 – 28 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต