คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “หลักสูตรและการจัดประสบการณ์ไฮสโคป (High Scope) คณะวิทยากร” ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ พรหมเล็ก, อาจารย์กรณิศ ทองสอาด, อาจารย์เกษิณี  เบ็ญจวรรณ และนางสุภัทตรา ฉัตรธรรม ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลด่านช้าง ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี