ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องศูนย์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น 523 อาคารเรียน 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก