หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รหัส 57  โดยมี ดร.อัครพล วีรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานกลยุทธ์และนโยบายงานทรัพยากรมนุษย์ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และคุณอภิรักษ์ ศรีบวรธาดา Human Resource Specialist (Talent Sourcing) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ติดปีกชีวิต พิชิตการทำงาน” รวมถึงการจำลองสถานการณ์การสัมภาษณ์งาน การตั้งคำถาม และการตอบคำถาม เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานทำ ณ ห้อง 202 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต