ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41-ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า