รศ.ดร.ณัฐฐารมณ์  จุฑาภัทร เป็นประธานเปิดงาน โครงการบูรณาการวิชาเรียน ของนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีอาจารย์ ปภัสมน เวชกิจ และคณะ อาจารย์หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ในการจัดดำเนินการ ในการจัดงานครั้งนี้   โดยร่วมกับ วิชาที่เกี่ยวข้องกับคหกรรมศาสตร์ โดยในงานจะมี การแสดงผลงานแกะสลักผัก ผลไม้ อาหารไทยโบราณ  และ การจัดพานพุ่มที่ทำจากเมล็ดข้าว  เครื่องหอมไทยฯลฯ  …ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ให้สืบต่อไป