วันที่ 30 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ ต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในการเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษาต่อไป พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงานของนักศึกษาในการทำสื่อการเรียนการสอน ในเวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า 651 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก