ดาวน์โหลดรายละเอียดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๙
๑. รายละเอียดเกณฑ์การประกวด
๒. กำหนดการ  

๓. ใบสมัคร

๔. แบบกรอกแนวคืดของผลงานที่ประกวด

๕.รางวัลการประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๙

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางาน รุ่นที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑”