1. ประกาศการจัดเก็บค่าสาธารณูปโภค อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอความร่วมมืออาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน