ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 30 เมษายน 2561