1. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุ สิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 21 รายการ
ขอเชิญร่วมงาน พิธีไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์ และศิลปะแขนงต่างๆ