คลิก  http://research.dusit.ac.th/sduconference/

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการจ้างดำเนินการจัดกิจกรรม มหกรรมเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ งาน
ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 ‘งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0’