1. http://www.supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2561/other/sellbidmarket21itesm.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น อาคารหอประชุม วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต