1. http://www.supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2561/e_bidding/1_notice/e_bid16611.pdf
ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีการคัดเลือก
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการจ้างดำเนินการจัดกิจกรรม มหกรรมเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ งาน