กำหนดการ

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในและภายนอก จัดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ ๓ (SDNC2018) ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand ๔.๐” ในวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา Hall ๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยในการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว มีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การบูรณาการการศึกษาไทยสู่การพัฒนานวัตกรรมในยุค Thailand ๔.๐” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และเรื่อง “การนำองค์ความรู้จากงานวิจัย สู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูง” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ทั้งนี้บทความวิจัยทุกบทความที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding Book) ซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ นอกจากนี้บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติและวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑, ๒ โดยเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่บัดนี้จนถึงภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ สามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับเต็มและติดตามรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2018 หรือแอดไลน์ไอดี @rlo8512r

ใช้น้ำอย่างรู้ค่า ประหยัดน้ำประปากันเถอะ
ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีการคัดเลือก