เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2561 การออกแบบกิจกรรมในเรื่องที่นักเรียนระดับปฐมวัยโดยครูกำหนดประเด็นให้คิด เช่น กิจกรรมการสร้างเมือง และกิจกรรมGoogle Map ในเงื่อนไขที่ครูกำหนด ทำให้นักเรียนมีความสนใจ สงสัย และต้องการหา คำตอบ ในการแก้ปัญหาที่ครูกำหนดตามวิธีคิดของตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและสังเคราะห์เป็นความคิดรวบยอดหรือองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย ในชื่อ "กิจกรรม ปฐมนิเทศ"
มสด.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1(2)/2561