เมื่อวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง นำโดย คณาจารย์และนักศึกษา นำนักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, ลำปาง, แพร่ และน่าน ภายใต้โครงการบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศแผนงานบูรณาการระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยว รวมถึงสร้างเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวใหม่โดยให้ชุมชนเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีศักยภาพ

 ในการลงพื้นที่ศึกษาวิถีชุมชนครั้งนี้ ประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาธุรกิจการบิน สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาการศึกษาปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทั้งประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการ การสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อชุมชน โดยมีการศึกษาสำรวจฐานข้อมูลชุมชน รวมถึง ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนา พร้อมกันนี้ นักศึกษายังได้ร่วมรับฟังสรุปการดำเนินโครงการฯ อันเป็นประโยชน์จากการเรียนรู้วิถีชุมชนที่นักศึกษาได้สัมผัส เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(34)/2561
ศูนย์ฯนครนายก ปฐมนิเทศหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program)