นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(34)/2561 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้  รายงานรายละเอียดลูกหนี้ผิดสัญญาทุนการสึกษาพัฒนาบุคลากร ทบทวนยอดการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(26)/2561
ศูนย์ฯ ลำปาง นำนักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาวิถีชุมชนในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน