นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 6(26)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบริหาร (ร่าง) ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย ตามประเด็นการบริหารงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของอธิการบดี รอบประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(34)/2561