ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(26)/2561 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)รายงานผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน(เมษายน 2560-เมษายน2561) เรื่องข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรม “หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา