กิจกรรม May camp วันที่ 16 พ.ค. 61เมื่อนักเรียนค่าย May Camp ระดับประถมศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เรื่องการทำโพล ของสวนดุสิตโพล  จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่อธิบายขั้นตอนวิธีการทำโพล และตอบข้อซักถามสงสัย และลองฝึกทำโพล ในรูปแบบของละอออุทิศโพล  และการทำอาหารจากโรงเรียนอาหารนานาชาติ…   และครูเป็นผู้ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้สรุปองค์ความรู้ที่ตนเองได้   ส่วนนักเรียนระดับปฐมวัยได้สนุกสนานกับการฝึกเล่น Stack และกิจกรรมเวทีทอง เวทีเธอ  ซึ่งเป็นการฝึกทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ที่สำคัญ  ตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3R Reading  (W)Riting และ (A)Rithmetics

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม