สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมฮาลาล 2 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร  ซึ่งได้รับเกียรติจากนางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม โดยมีผู้แทนบุคลากรและคณาจารย์จากวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในสาขาและส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรอง สำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 7(17)/2561
กิจกรรม May camp