1. ประกาศตารางเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายชื่อของนักศึกษาที่สังกัดในมหาวิทยาลัยและศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร (จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย) http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=313 
  2. ประกาศตารางเรียนและรายชื่อนักศึกษา รหัส 61 วิทยาเขตสุพรรณบุรี
  3. ประกาศตารางเรียนและรายชื่อนักศึกษา รหัส 61 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
  4. ประกาศตารางเรียนและรายชื่อนักศึกษา รหัส 61 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
  5. ประกาศตารางเรียนและรายชื่อนักศึกษา รหัส 61 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง 
คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการวิจัย ครั้งที่ 2
ตารางกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำเดือน พฤษภาคม 2561